Privacyverklaring

Uw gegevens zijn bij ons veilig. Dit is geregeld conform de wet AVG. Hoe wij dit doen verklaren wij hieronder.

Focus Multizorg B.V. (hierna Focus), statutair gevestigd aan Dorpsstraat 47, 3209 AD Hekelingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

www.focusmultizorg.nl
Dhr. Frans Peeters is de functionaris gegevensbescherming van Focus. (te bereiken via frans@focusmultizorg.nl)

POSTADRES:
Postbus 2047
3200 CA Spijkenisse
TEL: 0181 859 564

Toepassing:
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Wij hechten een groot belang aan de privacy van onze cliënten en behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomsten de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Focus is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacy verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Focus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten als zorgverlener en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Voor- en achternaam
 Geslacht
 Geboortedatum
 Geboorteplaats
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Medische gegevens
 Bankrekeningnummer


Focus verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 Burgerservicenummer (BSN)
 salaris- of uitkering- of pensioengegevens
 overige persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitoefenen van onze werkzaamheden.
Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Focus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de zorg overeenkomst.
 De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.
 Het verzenden van onze nieuwsbrief.
 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening.


Geautomatiseerde besluitvorming

Focus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Focus) tussen zit. Focus gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen:


Software

Ons van Nedap, voor het beheren van uw gegevens, afleggen van verantwoording aan zowel de cliënt als de wettelijke vertegenwoordiger.

Bitlocker voor lokaal archief, voor digitale opslag van cliënt gegeven en diens correspondentie met derden.

Microsoft Office 365, voor de uitvoer van operationele zaken als wettelijk vertegenwoordiger van natuurlijke
personen, zoals verzending van e-mail, aan derden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Focus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– In zaken waarin wij optreden als uw zorgverlener bewaren wij uw persoonlijke gegevens voor de duur van onze dienstverlening, uw administratie bewaren wij voor de duur van 7 jaren.
– In zaken waarin het verzorging traject of andere maatregel wordt opgeheven bewaren wij de administratie voor de duur van 7 jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden

Focus verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Focus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij NIET gebruiken.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Wij maken GEEN gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

* Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Focus gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij een voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FOCUS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of en ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar frans@focusmultizorg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Focus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Focus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of via frans@focusmultizorg.nl.