Wonen bij Focus

Onze doelgroep voor wonen, 24 uurs zorg en dagbesteding

Focus Multizorg is gericht op het bieden van ondersteuning aan jong volwassen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De jong volwassen die bij Focus Multizorg willen wonen, huren een zit/slaapkamer in de woonaccommodatie. Een ieder richt de kamer naar eigen inzicht in en onderhoudt deze kamer zelf.

De jong volwassenen die bij Focus Multizorg wonen ,nemen deel aan een van de vormen van dagbesteding of begeleiding in groepsverband. Focus Multizorg verwacht dat er wordt gewerkt aan een zinvolle invulling van de dag voor alle bewoners.

Focus Multizorg, biedt zorg in het kader van de Wet Langdurige Zorg, t.w. 24-uurs (woon)zorg zonder behandeling. Naast het wonen met de daarbij voor de doelgroep gebruikelijke zorg- en persoonlijke verzorgingsproblematiek is het bij Focus Multizorg , gebruikelijk dat – behoudens uitzonderingen – ook van de geboden dagbesteding gebruik wordt gemaakt.

Omdat Focus Multizorg, zorg op basis van Persoons Gebonden Budget biedt, zijn wonen en zorg als zodanig gescheiden.

Focus Multizorg, biedt geen medische verzorging aan maar treedt voor haar cliënten wel bemiddelend op bij bijvoorbeeld fysiotherapie, huis- en tandarts, AVG etc.

Overeenkomsten die met Focus Multizorg worden aangegaan, kennen allemaal een proefperiode van drie maanden. In die periode wordt nagegaan of Focus Multizorg en een cliënt een goede combinatie vormen. Deze periode kan in overleg verlengd worden. Daarna kent de overeenkomst in principe het karakter van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Vanzelfsprekend kunnen overeenkomsten ten alle tijden worden opgezegd. Hiervoor geldt dan een opzegtermijn.

Tijmdonk 106

Spijkenisse

Dorpsstraat 47

Hekelingen

De criteria voor wonen

U heeft een VG indicatie van het CIZ. (VG 4 tot en met VG 8)

24-uurs zorg in combinatie met een wakende wacht kan in nood ingezet worden.

Uitsluitingscriteria

Mensen met ernstig probleemgedrag zal gekeken moeten worden of wonen bij Focus Multizorg haalbaar is. Drugsgebruik, seksueel ongeremd gedrag of extreme fysieke agressie zullen hierbij op voorhand als uitsluitingsgrond gelden. Ook elke vorm van dwingende huisvesting en/of behandeling in het kader van de BOPZ vormt een uitsluitingsgrond.

.

Dagbesteding

Cliënten die bij Focus Multizorg deelnemen aan de dagbesteding of begeleiding in groepsverband, doen dat doorgaans op basis van een WLZ indicatie of WMO (wet maatschappelijke ondersteuning. Middels een persoonsgebonden budget op bekostiging vanuit een instelling dan wel een eigen bekostiging door ouders/vertegenwoordigers. De kosten voor de dagbesteding worden door Focus Multizorg maandelijks in rekening gebracht bij de ouders of vertegenwoordigers of de instelling. Kostenoverzicht op aanvraag beschikbaar.

.

Zorg & Begeleiding

Jongeren die wonen bij Focus Multizorg , hebben in de meeste gevallen zorg, ondersteuning en begeleiding nodig. Deze zorg en ondersteuning wordt door Focus Multizorg geboden op basis een WLZ indicatie (persoonsgebonden budget; indicatie: persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding in uren of een ZZP) dan wel een eigen bekostiging door ouders / vertegenwoordigers. De, door het CIZ , geïndiceerde uren gelden als uitgangspunt voor het maken van afspraken tussen de cliënt en zijn ouders, vertegenwoordiger enerzijds en Focus Multizorg anderzijds. Er wordt vanuit gegaan dat al de geïndiceerde uren bij Focus Multizorg worden besteed. De afspraken hieromtrent worden vastgelegd in het dossier van de cliënt. Deze afspraken worden regelmatig met de bewoner en zijn/ haar ouders/ vertegenwoordiger geëvalueerd. De kosten voor de zorg- en ondersteuning worden door Focus Multizorg maandelijks in rekening gebracht bij de ouders/ vertegenwoordigers.

.

Overeenkomsten

Overeenkomsten die met Focus Multizorg worden aangegaan, kennen allemaal een proefperiode van 3 maanden. In die periode wordt nagegaan of Focus Multizorg en een cliënt een goede combinatie zijn. Daarna kent de overeenkomst in principe het karakter van een overeenkomst voor ‘onbepaalde tijd’. Vanzelfsprekend kunnen overeenkomsten ten alle tijde wederzijds worden opgezegd. Hiervoor geldt dan een opzegtermijn van 3 maanden. Drugsgebruik, seksueel ongeremd gedrag en extreme fysieke agressie gelden op voorhand als criteria van uitsluiting voor de dienstverlening op Focus Multizorg. “De cliënt ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de financiering van de kosten”

.

PGB

Het PGB is bedoeld voor de zorg, en kan daarom niet gebruikt worden voor overige zaken zoals huur, eten en drinken binnen de woonvoorziening, internet en tv en andere kosten die te maken hebben met het gebruik van de woonlocatie. Voor die zaken wordt uit eigen middelen de woonfactuur betaald. Alle andere zaken, zoals vakantie, verzekeringen en uitstapjes worden door de bewoner zelf bekostigd.

.