Zorgobligaties

Nieuwe financieringsvormen in de zorg zijn hard nodig om innovatie te stimuleren. Er zijn tal van goede zorginitiatieven, maar vaak lopen ze vast of komen ze helemaal niet van de grond. Regelwerk en onwetendheid over de financieringsmogelijkheden schrikken zorgondernemers af en daarnaast zijn de verschillende soorten initiatieven onbekend bij beleggers. Door de mogelijkheid om obligaties uit te geven, hoeven regelwerk en vooral financiering geen blokker meer te zijn voor innovatie.

Om de kans op succesvolle financiering te vergroten brengt Stichting 4 Care zorgobligaties op de markt. Middels deze financieringsmethode willen de ondernemers van De Volharding op korte termijn een kleinschalig zorgproject te realiseren; een woon-zorghuis voor verstandelijk en of lichamelijke beperkten

Banken financieren zorg niet 100%

Financiering ophalen voor kleinschalige zorginitiatieven blijkt lastig. Door de bankencrisis zijn wet- en regelgeving aangepast, waarna banken selectiever werden met uitgeven van leningen. De stap naar zorginnovaties is dan onnodig groot. Inmiddels lijken banken weer minder strikt te zijn, maar de voorwaarde voor een bancaire financiering is vaak wel dat initiatiefnemers zelf een aanzienlijk bedrag inleggen. Ondanks dat banken openstaan voor financiering in de zorg, komt 100% financiering zelden tot nooit voor. Als een onderneming dat geld niet zomaar ter beschikking heeft, is het een opgave om het overige deel gefinancierd te krijgen.

Stapelfinanciering met obligatie-uitgifte als uitkomst

Alternatieve manieren waaronder het uitgeven van obligaties zijn hiervoor de uitkomst. Het uitgeven van obligaties is een flexibel financieringsinstrument dat door elke zorginstelling zou kunnen worden ingezet. Door obligaties uit te geven kunnen professionele, maar ook particuliere (en lokale) beleggers, investeren in een zorginitiatief met een relatief laag risicoprofiel en groot maatschappelijk rendement. Door dit met een bancaire lening te combineren, krijg je een gestapelde financiering en kunnen innovaties werkelijkheid worden. Wanneer je aangeeft bij een bank dat je aan de slag wilt met een gestapelde financiering, zal je zien dat de bank vaak meedoet. Het aandeel van de bank wordt bij een financieringsmix immers kleiner, waardoor het risico lager is en zij eerder geneigd zijn te investeren. Om die reden zijn ook banken enthousiast over obligaties. Wat hierbij de slagingskans verhoogt, is dat de initiatieven werken met een aantoonbaar goede partner.

De Volharding

De Volharding is een kleinschalig woon-zorgconcept dat mensen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking perspectief biedt op een zelfstandig bestaan. Oprichters Frans Peeters en Ingrid Kroep – Peeters, samen 26 jaar ervaring in de zorg en hulpverlening, willen iets doen aan het grote tekort aan woonplekken met écht goede zorg voor jongeren met een beperkingen. Dit tekort zorgt voor schrijnende situaties, zoals niet passende zorg, vereenzaming, verwaarlozing. Dít is reden voor hen om tegen de stroom en instituties in te bouwen aan een eigen zorginitiatief. De Volharding kan straks 12 jongvolwassenen opnemen en de hen specialistische zorg en liefde bieden die deze kwetsbare doelgroep zo hard nodig heeft. Om het woon-zorghuis te financieren geven zij naast een lening bij een bank obligaties uit. Stichting 4 Care ondersteunt hen met het aantrekken van kapitaal bij particuliere en professionele beleggers, maar ook bij burgers uit Hekelingen en omstreken.

Lees hier de volledige prospectus

Zelf in De Volharding beleggen? Belangstellenden kunnen tot 31 december 2020 bijdragen door obligaties te kopen via:

Stichting 4 Care

Veel gestelde vragen

Een obligatie is een onderhandse lening.  Een organisatie kan als alternatief voor of in aanvulling op een financiering bij een bank een obligatie uitgeven om financiële middelen aan te trekken.

Een obligatie is een gedeelte van een grote lening. De obligatielening wordt onderverdeeld over een vastgesteld aantal obligaties. Een lening van bijvoorbeeld €250.000 kan worden verdeeld in 250 obligaties van €1.000,-.

De nominale waarde van een obligatie is de oorspronkelijke waarde waarvoor de obligatie is uitgegeven. Dit bedrag wordt aan het einde van de looptijd afgelost. De nominale waarde van een obligatie is meestal een afgerond bedrag, bijvoorbeeld 1.000,- Euro

Een obligatielening kan op verschillende manieren worden afgelost. De aflossing kan plaatsvinden op einddatum, via een uitloting, annuïtair of naar rato.

Als een obligatielening aan het einde van de looptijd in zijn geheel wordt afgelost, zonder dat dit vervroegd mogelijk is dan is de obligatielening een bullet-lening. Een bullet-lening geeft zekerheid van het moment van aflossen.

Bij annuïtaire aflossing wordt jaarlijks hetzelfde totaalbedrag aan rente en aflossing betaald. De eerste jaren is het grootste deel van de jaarlijkse annuïteit rente, de laatste jaren is het grootste deel aflossing.

Bij aflossing naar rato, ook wel lineaire aflossing genoemd, wordt binnen een aflossingsperiode jaarlijks een gelijk bedrag uitgekeerd. Is de periode van aflossing 10 jaar, dan krijg de obligatiehouder per jaar 10% van de obligatielening terugbetaald.

Bij een uitloting van obligaties worden meestal jaarlijks een aantal obligaties uitgeloot die vervroegd worden afgelost. Door de loting is het op voorhand niet bekend wanneer het uitgeleende bedrag wordt terugbetaald.

Indien gebruik gemaakt wordt van de fiscale mogelijkheden die (gedeeltelijke) schenking van de rente of aflossing biedt moet bij uitloting rekening worden gehouden met het feit dat de jaarlijkse gift minimaal 5 jaar moet plaatsvinden en dat het jaarlijkse bedrag gelijk blijft. Hierdoor kan de uitloting pas na 5 jaar plaatsvinden en het kan noodzakelijk zijn om ‘op naam’ uit te loten om te zorgen dat niet een deel van de aangegane obligaties blijft lopen en een lager schenkingsbedrag van toepassing wordt. Dan zou de aftrekbaarheid immers vervallen.

Indien gekozen wordt voor een obligatie met fiscaal voordeel is het eenvoudiger om te kiezen voor een (gedeeltelijke) schenking van de aflossing of de annuïteit.

Als u een toezegging doet via dit platform wordt Stichting 4Care direct over uw toezegging geïnformeerd. Zij nemen vervolgens, meestal na het afsluiten van de inschrijving, contact met u op om de contracten te ondertekenen.

Als na afloop van de inschrijvingsperiode de obligaties worden geëffectueerd krijgt u het verzoek om het totaalbedrag van de obligatie voor een vastgestelde datum (de ingangsdatum) over te maken.

Als de persoonsgebonden aftrek (waar de giftatrek onder valt), niet geheel in box 1 afgetrokken kan worden, dan kan box 3 of indien hier ook geen inkomen is box 2 gebruikt worden. De aftrek is in box 3 30% en in box 2 25%.

U vermindert het inkomen uit werk en woning (box 1) met uw persoonsgebonden aftrekposten.

– Als deze aftrek hoger is dan het inkomen in box 1, vermindert u het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3) met het restant van de aftrek.

– Als u daarna nog een bedrag aan aftrek over hebt, vermindert u het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) met dat bedrag.

– Als er nu nog een deel onverrekend blijft, dan is dit uw restant persoonsgebonden aftrek over dat jaar.

Giften vallen onder persoonsgebonden aftrek:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/

Hoe om te gaan met persoonsgebonden aftrek in de verschillende boxen:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/restant_persoonsgebonden_aftrek/restant_persoonsgebonden_aftrek_vorige_jaren

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

Het zijn van een ANBI heeft fiscale voordelen bij het ontvangen van schenkingen en erfenissen.

Voorwaarden ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

Daarnaast kunnen ANBI’s aangewezen worden als culturele ANB

Bij een lening die 5 jaar of  langer loopt kan, door een combinatie met een jaarlijkse schenking een groot fiscaal voordeel behaald worden. In plaats van volledig te financieren bij de bank gaat de vereniging de financiering (gedeeltelijk) aan bij leden en andere direct betrokkenen en spreekt tegelijkertijd een periodieke schenking af. 

Door de periodieke schenking is een substantiële lastenverlaging voor de vereniging het gevolg terwijl in sommige gevallen de gever/obligatiehouder er financieel niet eens slechter van wordt.

Indien er sprake is van een periodieke gift aan een SBBI of een ANBI kan de gift altijd en zonder drempel worden afgetrokken van het belastbaar inkomen. Een periodieke gift voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De gift is van een constante grootte en word jaarlijks (of in meerdere termijnen per jaar) geschonken
  • Er wordt minimaal 5 jaar achtereen gegeven
  • De periodieke gift wordt in een onderhandse akte vastgelegd
  • Alleen giften van het jaar van het ondertekenen van de onderhandse akte en de jaren daarna zijn aftrekbaar, dus niet met terugwerkende kracht
  • De verplichting tot geven stopt bij overlijden van de gever of degene namens wie gegeven wordt, de aftrekbaarheid van reeds gedane giften blijft van kracht
  • Er mag geen tegenprestatie tegenover de periodieke giften staan
  • De giften moeten aantoonbaar zijn

De uitgebreide beschrijving van de voorwaarden door de belastingdienst vindt u hier.

Er zijn een aantal situaties waarin de fiscale aftrekbaarheid voor verenigingen en stichtingen heel erg interessant is. Bijvoorbeeld bij een Club van 100 en grote (her)financieringen.